By clicking “Accept”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyse site usage, and assist in our marketing efforts. View our Cookie Policy for more information.
All blog posts
15/8/22

PEN Malta is a non-profit organization set up on 12 April 2021.

A group of seven professionals working in myriad capacities within the literary and journalistic fields in Malta is inviting writers, editors, journalists, bloggers, publishers, academics, artists, and activists to a public meeting being held online on Zoom on Saturday 13 March 2021 from 10:00 onwards. The meeting will be the first of two intended to create a dialogue and formalise the application with writers interested in becoming founding members of the very first PEN Centre in the Maltese Islands.

Founded a century ago in London by Catherine Amy Dawson Scott, with Nobel Prize-winning author John Galsworthy as its first President, PEN International is a global association of writers promoting literature and freedom of expression, and currently has more than 150 centres worldwide. The core group of promoters for aspiring PEN Malta recognises the significance of instituting a national PEN Centre at a time when the unified voice and forces of the literary and journalistic communities can play a crucial role in furthering PEN’s mission at the local level.

International Secretary and Estonian writer, Kätlin Kaldmaa, will be headlining the discussion and elaborating further on PEN’s purpose. The core group of promoters will also be addressing the audience and tracing the arc of development achieved so far, in addition to laying out the next steps for the creation of the Centre.

Anyone interested in becoming a founding member of PEN Malta can email penmalta@gmail.com to register for the meeting. More information about the process of establishing PEN Malta will be shared during the event, and there will also be the opportunity to ask questions directly to the panel. For more updates on this project, follow us on Facebook (@PENMalta), Twitter (@MaltaPEN), and Instagram (@pen_malta).

Signed by: Clare Azzopardi, Victor Calleja, Miriam Calleja Shaw, Emanuel Delia, Lizzie Eldridge, Maria Mangion, Joseph Mizzi

MT

Il-Grupp Ewlieni ta’ Promoturi Joħroġ Sejħa għal Kittieba, Ġurnalisti, Artisti u Attivisti biex Jingħaqdu Magħhom għall-Ewwel Laqgħa Pubblika biex Jiġi Stabbilit Ċentru PEN f’Malta

Grupp ta’ seba’ professjonisti li jaħdmu f’diversi kapaċitajiet fl-oqsma letterarji u ġurnalistiċi f’Malta qed jistieden kittieba, edituri, ġurnalisti, bloggers, pubblikaturi, akkademiċi, artisti, u attivisti għal laqgħa pubblika li se ssir onlajn fuq Zoom nhar is-Sibt 13 ta’ Marzu 2021 mill-10:00 ‘il quddiem. Il-laqgħa se tkun l-ewwel waħda minn tnejn maħsuba biex toħloq djalogu u tifformalizza l-applikazzjoni flimkien ma’ kittieba interessati li jsiru membri fundaturi tal-ewwel Ċentru PEN fil-gżejjer Maltin.

Imwaqqfa mitt sena ilu f’Londra minn Catherine Amy Dawson Scott, bl-awtur u rebbieħ tal-Premju Nobel John Galsworthy bħala l-ewwel President, PEN International hija għaqda internazzjonali ta’ kittieba li jippromwovu l-letteratura u l-libertà tal-espressjoni, u bħalissa għandha aktar minn 150 ċentru madwar id-dinja. Il-grupp ewlieni ta’ promoturi li qed jaspira biex jitwaqqaf PEN Malta jirrikonoxxi s-sinjifikat tal-istabbiliment ta’ Ċentru nazzjonali ta’ PEN fi żmien meta l-vuċi u l-forzi magħqudin tal-komunitajiet letterarji u ġurnalistiċi jista’ jkollhom rwol kruċjali fit-tmexxija ’l quddiem tal-missjoni ta’ PEN fuq livell lokali.

Is-Segretarja Internazzjonali u l-kittieba Estonjana, Kätlin Kaldmaa, se tkun qed tmexxi d-diskussjoni u telabora aktar fuq l-iskop ta’ PEN. Il-grupp ewlieni ta’ promoturi se jkun qed jindirizza lill-udjenza wkoll u jikkummenta dwar l-ark ta’ żvilupp miksub s’issa, minbarra li jispjega l-passi li jmiss għall-ħolqien taċ-Ċentru.

Kull min hu interessat li jsir membru fundatur ta’ PEN Malta jista’ jibgħat imejl lil penmalta@gmail.com biex jirreġistra għal-laqgħa. Matul l-avveniment se tiġi pprovduta aktar informazzjoni dwar il-proċess tat-twaqqif ta’ PEN Malta, u jkun hemm ukoll l-opportunità li tistaqsi mistoqsijiet direttament lill-panel. Għal aktar aġġornamenti dwar dan il-proġett, segwina fuq Facebook (@PENMalta), Twitter (@MaltaPEN), u Instagram (@pen_malta).

Iffirmata minn: Clare Azzopardi, Victor Calleja, Miriam Calleja Shaw, Emanuel Delia, Lizzie Eldridge, Maria Mangion, Joseph Mizzi